گیره لبه مخصوص تنظیم گونیا وزاویه عمود

گیره لبه مخصوص تنظیم گونیا وزاویه عمود

0ریال
Qty.

اتصالی که بین دو قطعه چوب یا مواد دیگر با زاویه 90 درجه ایجاد می شود، به طوری که خط اتصال این زاویه را به دو نیم می کند.